du Rocher, Andrew, Sheffield Hallam University, United Kingdom