du Rocher, Andrew R., Sheffield Hallam University, United Kingdom